Lab Members

 

Left to Right: Shuo Luo (Research Associate), Zhe Zhang (Postdoc), Roman Vozdek (Hillblom Fellow), Dengke Ma (PI), Neel Singhal (Clinical Fellow), Wei Jiang (CPSF Fellow),  Xin Wang (CSC Fellow), Meirong Bai (Postdoc), Bingying Wang (C. elegans Specialist)